Name Type RegEx # Repositories Org Flows Active
Beta Test tag beta/.* 1 beta ci_beta False
Beta Test tag beta/.* 8 beta ci_beta True
Beta Test tag uat/.* 1 beta ci_beta True
Beta Test: Browsertest tag beta/.* 0 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest tag beta/.* 1 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest tag uat/.* 0 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest tag beta/.* 1 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest Firefox manual 0 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_firefox False
Beta Test: Browsertest Nightly manual 1 browsertests ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest Nightly manual 0 browsertests ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest Nightly manual 0 browsertests ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest Nightly manual 1 browsertests ci_beta_install,ci_browsertests_chrome False
Beta Test: Browsertest Scratch manual 0 browsertests_scratch ci_beta_install,ci_browsertests_firefox False
Beta Test: Lightning tag uat/.* 1 beta_lightning uninstall_managed,ci_beta False
Beta Test: Middlename/Suffix tag uat/.* 1 beta_middlenamesuffix uninstall_managed,ci_beta True
Beta Test: Multicurrency tag uat/.* 1 beta_multicurrency uninstall_managed,ci_beta True
Beta Test: Offset Fiscal tag uat/.* 1 beta_offsetfiscal config_offsetfiscal,ci_beta True
Beta Test: Person Accounts tag uat/.* 1 beta_personaccounts ci_beta True
Beta Test - Robot tag .*/.*-beta.* 1 beta install_beta,robot True
Beta Test: State/Country Picklist tag uat/.* 1 beta_statecountry ci_beta True
Deploy to ldv100k commit master 1 ldv100k unmanaged_ee True
Deploy to ldv100k commit master 1 ldv100k unmanaged_ee True
Deploy to ldv1k commit master 1 ldv1k unmanaged_ee,test_data_1k True
Feature Browser Test manual feature/.* 1 browsertests_scratch dev_org,ci_browsertests_unmanaged_firefox False
Feature - Browser Test - Firefox manual 0 browsertests_scratch dev_org,ci_browsertests_unmanaged_firefox False
Feature Test commit feature/.* 1 feature ci_feature False
Feature Test commit feature/.* 8 feature ci_feature True
Feature Test - HEDA commit feature/.* 1 feature ci_feature True
Feature Test - Namespaced commit feature/.* 1 dev_namespaced ci_feature True
Feature Test - Namespaced commit feature/.* 2 feature_namespaced ci_feature True
Feature Test Parallel commit feature/parallel-test-scratch-org 1 feature_parallel ci_feature True
Feature Test: Robot commit feature/robot 3 dev qa_org,robot True
Release Deploy manual None 14 packaging ci_master True
Release Test tag rel.*/.* 7 release ci_release True
Upload Beta commit master 1 packaging ci_master,release_beta False
Upload Beta commit master 9 packaging ci_master,release_beta True
Upload Release manual None 14 packaging release_prod True